Media News


 • Chronical | 17 Jun 2018

 • Patrika | 16 Jun 2018

 • Pioneer | 16 Jun 2018

 • 3 | 12 Jun 2018

 • 4 | 12 Jun 2018

 • 2 | 11 Jun 2018

 • 1 | 10 Jun 2018

 • Hitwada | 11 Apr 2018

 • Patrika | 10 Apr 2018

 • TOI | 10 Apr 2018

 • Pioneer | 19 Mar 2018

 • Free Press | 19 Mar 2018

 • Hitwada | 19 Mar 2018

 • Hitwada | 13 Mar 2018

 • Dainik Bhaskar | 13 Mar 2018

 • Nav Duniya | 13 Mar 2018

 • DB Post | 19 Feb 2018

 • Patrika | 01 Feb 2018

 • City Bhaskar | 31 Jan 2018

 • Hari Bhoomi | 20 Jan 2018

 • Chronicle | 20 Jan 2018

 • Hitavada | 14 Jan 2018

 • Hitavada | 14 Jan 2018

 • Nav Bharat | 14 Jan 2018

 • Pioneer | 14 Jan 2018

 • Patrika | 14 Jan 2018

 • Chronicle | 12 Jan 2018

 • City Bhaskar | 11 Jan 2018

 • DB post | 11 Jan 2018

 • TOI | 09 Jan 2018

 • Patrika | 08 Jan 2018

 • Nav Bharat | 08 Jan 2018

 • Hitavada | 08 Jan 2018

 • DB Post | 02 Jan 2018

 • Times of India | 27 Dec 2017

 • Newspaper | 24 Dec 2017

 • The Pioneer | 24 Dec 2017

 • MP Chronicle | 24 Dec 2017

 • Patrika | 24 Dec 2017

 • Newspaper | 24 Dec 2017

 • Newspaper | 24 Dec 2017

 • Newspaper | 23 Dec 2017

 • Dainik Bhaskar | 22 Dec 2017

 • Dainik Bhaskar | 22 Dec 2017

 • MP Chronicle | 22 Dec 2017

 • The Pioneer | 22 Dec 2017

 • MP Chronicle | 16 Dec 2017

 • Hitavada | 02 Dec 2017

 • TOI | 02 Dec 2017

 • Patrika | 02 Dec 2017

 • TOI | 02 Dec 2017

 • Bhaskar | 03 Dec 2016